Riešiteľský kolektív

„S ďalekohľadom na cestách“ je spoločný projekt Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Centra voľného času Domino v Košiciach. Na realizácii projektu sa ďalej podieľajú členovia astronomického klubu Pallas.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ:

 • RNDr. Rudolf Gális, PhD. (zodpovedný riešiteľ projektu)
 • Doc. RNDr. Eva Vargová, CSc.
 • Doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.

Centrum voľného času Domino:

 • Ing. Peter Kaňuk
 • Soňa Halászová
 • Igor Tymczák

Astronomický klub Pallas:

 • Mgr. Róbert Andrássy
 • Róbert Barsa
 • Branislav Viliam Hakala
 • Marek Hovan
 • Lucia Klapková
 • Martin Kolesár
 • Jaroslav Merc
 • Mgr. Ivica Miškovičová