Popis projektu

Súčasný stav problematiky

Následkom niektorých sociálnych zmien v našej spoločnosti nepretržite klesá záujem mládeže o vedu a o aktívne spoznávanie sveta, v ktorom žijú. Aj v prípadoch ak sú v mestách vytvorené možnosti na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, mladí ľudia dávajú mnohokrát prednosť pasívnemu, konzumnému spôsobu života. Tento negatívny fenomén sa môže ešte výraznejšie prejaviť na vidieku, kde takéto možnosti vytvorené nemajú.

Prejavy týchto celospoločenských zmien je možné priamo vidieť na neustále klesajúcej návštevnosti našich hvezdární a planetárií, na zmenšujúcich sa počtoch členov astronomických krúžkov a klubov, na počtoch účastníkov vedomostných sútaží a olympiád a nakoniec aj na počte vysokoškolských študentov prírodovedných odborov a doktorandov.

Klesajúci záujem o prírodné vedy je do istej miery spôsobený aj uprednostňovaním memorovania teoretických vedomostí pred využitím praktických experimentov vo výučbe základných aj stredných škôl. Z veľkej časti to súvisí so slabým materiálovým vybavením škôl, veď ešte stále nie každá škola má k dispozícii vhodné experimenty (napr. ďalekohľad), či audiovizuálnu techniku, a čiastočne aj s nedostatočnými skúsenosťami pedagógov s takýmto spôsobom výučby.

Ak mladým ľuďom nevytvoríme podmienky na zmysluplné využitie ich intelektu a na uspokojenie ich zvedavosti, môže sa stať, že potenciál celej ďalšej generácie ostane nevyužitý. Ako vznikol vesmír? Ako sa vyvíjal a aká bude jeho budúcnosť? Prečo svietia hviezdy? Aké je postavenie človeka vo vesmíre? Sme vo vesmíre sami? – práve tieto otázky môžu zaujať prirodzenú zvedavosť mladého človeka.

Navyše je astronómia ako výrazne multidisciplinárna veda, zahŕňajúca napr. aj fyziku, chémiu, či biológiu..., silným nástrojom, ktorý môžeme využiť ako atraktor záujmu mladých ľudí nielen k astrofyzike, nielen k fyzike, nielen k prírodným vedám ale k poznávaniu obecne.

Predkladaný projekt si dáva za cieľ nielen ponúknuť možnosť, ako tráviť svoj voľný čas, ale možnosť ako tráviť svoj voľný čas zaujímavo. Vychádzajúc pritom z jednoduchej myšlienky: ak mladí ludia v mestách, no hlavne na vidieku, nemajú možnosť prísť na program v planetáriu, alebo na pozorovanie hviezdnej oblohy do hvezdárne, ak učitelia nemajú možnosť pútavým spôsobom predať svoje poznatky, tak využime bohaté skúsenosti riešiteľského kolektívu s popularizáciou vedy a prácou s mládežou, zoberme audiovizuálnu techniku a ďalekohľady a vydajme sa na cesty. Na cesty do základných i stredných škôl, do miest ale aj odľahlých obcí a skúsme prebudiť záujem mládeže o vedu prostredníctvom najjednoduchšieho a zároveň najpôsobivejšieho experimentu – ukázat krásy a tajomstvá vesmíru prostredníctvom astronomického ďalekohľadu.

Skúsenosti členov riešiteľského kolektívu získané počas realizácie podobného projektu ukázali, že takýto model môže byť ďaleko úspešnejší ako klasické programy, prednášky a pozorovania nočnej oblohy vo hvezdárňach a v planetáriách. Návštevnosť na takýchto podujatiach dosahovala 10 až 20 násobku priemerného počtu účastníkov podobných akcií organizovaných klasickým spôsobom.

Ciele projektu

 1. Prebudiť v mládeži záujem o vedu a poznávanie a tým aj prehĺbiť chápanie významu výskumu a vývoja pre spoločnosť.

  Prostredníctvom zaujímavých prednášok so zameraním na najnovšie poznatky o vesmíre, využitím modernej audiovizuálnej techniky ale hlavne prostredníctvom bezprostredného zážitku z pozorovania objektov dennej i nočnej oblohy pomocou astronomických ďalekohľadov zvýšit záujem mladých ľudí o vedu a aktívne trávenie svojho voľného času.

 2. Vytvoriť rovnaké možnosti pre mládež bez ohľadu na geografické, sociálne alebo národnostné postavenie.

  Prednášky a pozorovania hviezdnej oblohy sa budú uskutočnovať priamo u záujemcov, teda na základných a stredných školách, v mestách ale hlavne v odľahlých obciach, tak aby boli vytvorené rovnaké príležitosti aj pre mládež z geograficky znevýhodneného prostredia. Prednášky i pozorovania budú uskutočňované využitím vlastného materiálového zabezpečenia pre všetkých záujemcov zdarma, tak aby sa na týchto akciách mohla zúčastniť široká verejnosť.

 3. Ponúknuť pedagógom aktívnu pomoc pri približovaní vzdelávacieho procesu podmienkam a potrebám mladých ľudí.

  Súčasťou projektu je vytvorenie webového portálu zameraného na samotný projekt, na aktuálne astronomické dianie, na informácie ako môže aj samotný pedagóg základnej, či strednej školy ozvláštniť vzdelávací proces a zaujať tak svojich žiakov a študentov.

  Každoročne je plánovaný seminár pre učiteľov, kde sa na populárnej úrovni oboznámia s najnovšími odbornými poznatkami z oblasti astronómie, ktoré môžu využiť v procese výučby.

Cieľové skupiny

Hlavnou cieľovou skupinou sú žiaci základných a stredných škôl, a to aj z geograficky, sociálne, alebo národnostne znevýhodneného prostredia, tak aby boli vytvorené rovnaké príležitosti pre všetkých mladých ľudí. Prednášky a verejné pozorovania objektov hviezdnej oblohy však budú prístupné pre širokú verejnosť, všetkých vekových kategórií, so záujmom o astronómiu, vedecké bádanie alebo o aktívne a zmysluplné strávenie svojho voľného času.

Aktivity projektu

Hlavnými aktivitami projektu budú prednášky s astronomickou tematikou, doplnené zaujímavými multimediálnymi prezentáciami a pozorovaniami astronomických objektov dennej i nočnej oblohy pomocou ďalekohľadov uskutočnovanými priamo u záujemcov. Tieto ale nebudú pre záujemcov jedinou aktivitou. Skupinám žiakov a študentov ponúkneme možnosť zapojiť sa do dlhodobej korešpondenčnej súťaže, kde najlepší dostanú možnosť vypracovať vlastnú populárno-náučnú prácu a prezentovať ju prostredníctvom nášho web portálu aj priamo pred daľšími záujemcami. Najkvalitnejšie práce budú odmenené exkurziami na niektorom zo slovenských astronomických pracovísk. Každý rok počas trvania projektu sa uskutoční seminár s astronomickou tematikou pre učiteľov fyziky a iných prírodných vied zo základných a stredných škôl.