Pravidlá súťaže

  • pravidlá vo formáte pdf

1. Usporiadateľ súťaže

1.1.Vyhlasovateľmi súťaže sú Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Centrum voľného času Technik, elokované pracovisko DOMINO, Popradská 86 v Košiciach.
1.2.Usporiadateľom súťaže je riešiteľský kolektív projektu "S ďalekohľadom na cestách", ktorý bol podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0091-09.
1.3.Úplné znenie pravidiel súťaže, ako aj všetky ostatné materiály týkajúce sa súťaže, budú priebežne zverejňované na webovej stránke projektu: www.dalekohladnacestach.sk.
1.4Prihlášky do súťaže, vyriešené úlohy, vypracované projekty ako aj akékoľvek otázky, týkajúce sa pravidiel súťaže, zasielajte na adresu organizátora súťaže: elektronicky na adresu dalekohladnacestach@gmail.com alebo normálnou poštou na adresu: Dr. Rudolf Gális, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice v obálke s označením „S ďalekohľadom na cestách – súťaž“.

2. Poslanie súťaže

2.1.Hlavným poslaním súťaže je prebudiť v mládeži záujem o vedu a poznávanie a tým aj prehĺbiť chápanie významu výskumu a vývoja pre spoločnosť.

3. Podmienky účasti a súťažné kategórie

3.1.Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak základnej školy, strednej školy alebo osemročného gymnázia so sídlom v Slovenskej republike.
3.2.Súťaž prebieha v troch vekových kategóriách:
  • žiaci 1. stupňa základných škôl,
  • žiaci 2. stupňa základných škôl a 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií,
  • študenti stredných škôl a 5. - 8. ročníka osemročných gymnázií.
3.3.Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže v kategórii, ktorá zodpovedá ním navštevovanému ročníku, alebo vo vyššej kategórii. Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže aj vo viacerých kategóriách, ak pri tom spĺňa predchádzajúcu podmienku.

4. Prihlásenie sa do súťaže

4.1.Do súťaže je možné zapojiť sa zaslaním vyplnenej prihlášky, ktorá je k dispozícii na stránke www.dalekohladnacestach.sk, a jej zaslaním na adresu organizátora súťaže.
4.2.Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže kedykoľvek v jej priebehu, avšak najneskôr v deň jej uzávierky. Rozhodujúci je dátum podania na pošte.
4.3.Prihlásením sa do súťaže dáva súťažiaci usporiadateľovi súhlas na využitie svojho mena, priezviska a obrazového záznamu na internetovej stránke www.dalekohladnacestach.sk, v propagačných materiáloch a v oznamovacích prostriedkoch v súvislosti s projektom „S ďalekohľadom na cestách.“

5. Termín konania súťaže

5.1.Súťaž sa bude konať v termíne február – jún 2012.
5.2.Súťaž prebehne v dvoch častiach. Prvá časť (pre všetky vekové kategórie) bude pozostávať z 3 kôl. Aktuálne kolo súťaže začína vždy prvého dňa v danom mesiaci. V tento deň budú na stránkach www.dalekohladnacestach.sk uverejnené súťažné úlohy daného kola.
5.3.Druhá časť súťaže (pre 2. a 3. vekovú kategóriu) sa začne 1. februára 2012 a pozostáva z prípravy a vypracovaní vlastného astronomického projektu.
5.4.Uzávierka súťaže je 30. apríla 2012. Tento termín je zároveň posledným možným dňom zaslania registrácie, vypracovaných úloh a astronomického projektu, pričom rozhoduje deň podania na pošte.
5.5.Výsledky súťaže budú zverejnené na stránkach www.dalekohladnacestach.sk najneskôr 31. mája 2012.
5.6.Finále súťaže - prezentácia projektov - sa uskutoční koncom júna 2012 v priestoroch CVČ, elokované pracovisko Domino v Košiciach. Zároveň prebehne aj slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s udeľovaním cien. O presnom termíne konania sa prezentácie projektov a vyhlásenia výsledkov budeme písomne informovať všetkých postupujúcich účastníkov súťaže.

6. Súťažné úlohy a spôsob ich hodnotenia

6.1.Každé kolo súťaže bude podľa vekovej kategórie pozostávať z 1 - 3 úloh s astronomickou tematikou teoretického alebo praktického charakteru.
6.2.K zadaniu každej úlohy bude zverejnený aj maximálny počet bodov, ktorý sa udelí za jej úplne správne riešenie. Za správne vyriešenú úlohu sa udelí maximálny počet bodov. Za čiastočne správne riešenie sa udelí pomerný počet bodov vzhľadom k rozsahu, v akom je úloha vyriešená. Za nesprávne vyriešenú úlohu alebo úlohu bez uvedeného riešenia sa neudeľujú záporné body.
6.3.Vzhľadom na charakter úloh pre žiakov 1. stupňa základných škôl, sa budú hodnotiť nielen správne odpovede na súťažné otázky, ale aj tvorivosť a spôsob spracovania ich riešení.
6.4.Riešenia úloh je potrebné zaslať na adresu organizátora súťaže. Každá vyriešená úloha musí byť jasne označená menom riešiteľa. Riešenia je možné zasielať priebežne, najneskôr však do termínu uzávierky súťaže. Rozhodujúci je dátum podania na pošte.
6.5.Po skončení súťaže budú na stránkach www.dalekohladnacestach.sk zverejnené správne riešenia všetkých úloh.
6.6.Druhá časť súťaže (pre 2. a 3. vekovú kategóriu) pozostáva z vypracovania vlastného astronomického projektu. Súťažiaci si vyberie jednu z vopred zadaných tém, ktoré budú uvedené na stránkach www.dalekohladnacestach.sk na začiatku súťaže. Na túto tému potom napíše projektovú prácu v rozsahu 5 - 10 strán, ktorú je potrebné zaslať na adresu organizátora súťaže najneskôr do termínu jej uzávierky. Rozhodujúci je dátum podania na pošte.
6.7.Porota veľmi pozorne posúdi vypracovanie projektov. V prípade zistenia akéhokoľvek plagiátorstva (kopírovania internetových alebo knižných zdrojov) bude projektová práca vylúčená z ďalšieho hodnotenia, pokým ju súťažiaci neprepracuje.
6.8.Do finále súťaže postúpi 10 účastníkov z každej kategórie, ktorých celkový súčet bodov za vyriešené úlohy a vypracovaný projekt bude najvyšší. Postupujúcich súťažiacich budeme písomne informovať.
6.9.Vo finále budú účastníci súťaže prezentovať svoje astronomické projekty formou počítačovej prezentácie alebo plagátu. Porota bude hodnotiť náročnosť témy, úspešnosť jej zvládnutia, prípadné vlastné výsledky, formu a spôsob prezentácie projektu.

7. Ceny pre súťažiacich

7.1.Na základe súčtu získaných bodov bude zostavené - v každej kategórii osobitne - celkové poradie súťažiacich. Traja najúspešnejší súťažiaci z každej kategórie budú odmenení diplomami a vecnými cenami.
7.2.Víťazi súťaže v každej kategórii navyše získajú možnosť zúčastniť sa exkurzie na astronomickom pracovisku na Slovensku. Usporiadateľ zabezpečí pre víťazov súťaže dopravu a uhradí náklady na stravovanie a ubytovanie počas exkurzie.

8. Reklamácie výsledkov a úprava pravidiel

8.1.Každý súťažiaci prihlásením sa do súťaže súhlasí s jej pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
8.2.Každý súťažiaci má právo reklamovať svoje hodnotenie. Každá reklamácia musí byť oznámená písomne na adresu organizátora súťaže. Reklamácia musí byť doručená najneskôr do 7 kalendárnych dní od zverejnenia výsledkov a správnych riešení na stránkach www.dalekohladnacestach.sk. Usporiadateľ súťaže je povinný do 7 dní od doručenia reklamácie preskúmať jej oprávnenosť a v prípade jej uznania si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu poradia v súlade so správnymi výsledkami. O výsledku reklamácie bude súťažiaci písomne informovaný.
8.3.Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o výklade pravidiel súťaže. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže je rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Organizátor si tiež vyhradzuje právo na úpravu alebo doplnenie pravidiel v prípade nepredvídaných okolností.