Pravidlá korešpondenčnej súťaže

1. Usporiadateľ súťaže

1.1.Vyhlasovateľom súťaže je Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach spoločne s Centrom voľného času DOMINO v Košiciach.
1.2.Usporiadateľom súťaže je riešiteľský kolektív projektu "S ďalekohľadom na cestách", ktorý bol podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0091-09.
1.3.Úplné znenie pravidiel súťaže ako aj všetky ostatné materiály týkajúce sa súťaže budú priebežne zverejňované na webovej stránke projektu: www.dalekohladnacestach.sk. Akékoľvek otázky, týkajúce sa pravidiel súťaže, zasielajte na e-mailovú adresu sutaz@dalekohladnacestach.sk.

2. Poslanie súťaže

2.1.Hlavným poslaním súťaže je prebudiť v mládeži záujem o vedu a poznávanie a tým aj prehĺbiť chápanie významu výskumu a vývoja pre spoločnosť.

3. Podmienky účasti a súťažné kategórie

3.1.Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak základnej školy, strednej školy alebo osemročného gymnázia so sídlom v Košickom alebo Prešovskom kraji.
3.2.Súťaž prebieha v troch vekových kategóriách:
  • žiaci 1. stupňa základných škôl,
  • žiaci 2. stupňa základných škôl,
  • študenti stredných škôl.
3.3.Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže v kategórii, ktorá zodpovedá ním navštevovanému ročníku, alebo vo vyššej kategórii. Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže aj vo viacerých kategóriách, ak pri tom spĺňa predchádzajúcu podmienku.

4. Prihlásenie sa do súťaže

4.1.Do súťaže je možné zapojiť sa zaslaním vyplneného formulára, ktorý je k dispozícii na stránke www.dalekohladnacestach.sk, a to prostredníctvom e-mailu na adresu sutaz@dalekohladnacestach.sk, alebo poštou na adresu Centrum voľného času Domino, Popradská 86, 040 11 Košice v obálke s označením „S ďalekohľadom na cestách – korešpondenčná súťaž“.
4.2.Súťažiaci sa môže zapojiť do korešpondenčnej súťaže kedykoľvek v jej priebehu, avšak najneskôr v deň jej uzávierky.
4.3.Prihlásením sa do súťaže dáva súťažiaci usporiadateľovi súhlas na využitie svojho mena, priezviska a obrazového záznamu na internetovej stránke www.dalekohladnacestach.sk, v propagačných materiáloch a v oznamovacích prostriedkoch v súvislosti s projektom „S ďalekohľadom na cestách.“

5. Termín konania súťaže

5.1.Súťaž sa bude konať v termíne od 1. februára 2010 do 31. mája 2010.
5.2.Súťaž prebehne v 4 kolách. Aktuálne kolo súťaže začína vždy prvého dňa v danom mesiaci. V tento deň budú na stránkach www.dalekohladnacestach.sk uverejnené súťažné úlohy daného kola.
5.3.Priebežné, ako aj celkové vyhodnotenie bude zverejňované na stránkach súťaže www.dalekohladnacestach.sk.
5.4.Uzávierka súťaže je 31. mája 2010. Tento termín je zároveň posledným možným dňom zaslania registrácie i vypracovaných úloh, pričom rozhoduje deň podania na pošte.
5.5.Slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s udeľovaním cien prebehne koncom júna 2010 v priestoroch Centra voľného času Domino v Košiciach. O presnom termíne konania sa vyhlásenia výsledkov budeme informovať všetkých účastníkov súťaže.

6. Súťažné úlohy a spôsob ich hodnotenia

6.1.Každé kolo súťaže bude podľa vekovej kategórie pozostávať z 1 - 3 úloh s astronomickou tematikou teoretického alebo praktického charakteru.
6.2.K zadaniu každej úlohy bude zverejnený aj maximálny počet bodov, ktorý sa udelí za jej úplne správne riešenie. Za správne vyriešenú úlohu sa udelí maximálny počet bodov. Za čiastočne správne riešenie sa udelí pomerný počet bodov vzhľadom k rozsahu, v akom je úloha vyriešená. Za nesprávne vyriešenú úlohu alebo úlohu bez uvedeného riešenia sa neudeľujú záporné body.
6.3.Vzhľadom na charakter úloh pre žiakov 1. stupňa základných škôl, sa budú hodnotiť nielen správne odpovede na súťažné otázky, ale aj tvorivosť a spôsob spracovania ich riešení.
6.4.Riešenia úloh je potrebné zaslať organizátorovi súťaže na adresu Centrum voľného času Domino, Popradská 86, 040 11 Košice v obálke s označením „S ďalekohľadom na cestách – korešpondenčná súťaž“. Každá vyriešená úloha musí byť jasne označená menom riešiteľa. Riešenia je potrebné zaslať do konca aktuálneho kola, teda do konca daného mesiaca, najneskôr však do termínu uzávierky súťaže.
6.5.Po skončení súťaže budú na stránkach www.dalekohladnacestach.sk zverejnené správne riešenia všetkých úloh.

7. Ceny pre súťažiacich

7.1.Na základe súčtu získaných bodov bude zostavené - v každej kategórii osobitne - celkové poradie súťažiacich. Traja najúspešnejší súťažiaci z každej kategórie budú odmenení diplomami a vecnými cenami.
7.2.Víťazi súťaže v každej kategórií navyše získajú možnosť zúčastniť sa exkurzie na astronomickom pracovisku na Slovensku. Usporiadateľ uhradí cestovné náklady a náklady na ubytovanie v súvislosti s touto exkurziou.

8. Reklamácie výsledkov a úprava pravidiel

8.1.Každý súťažiaci prihlásením sa do súťaže súhlasí s jej pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
8.2.Každý súťažiaci má právo reklamovať svoje hodnotenie. Každá reklamácia musí byť oznámená písomne na adresu Centrum voľného času Domino, Popradská 86, 040 11 Košice v obálke s označením „S ďalekohľadom na cestách – korešpondenčná súťaž“. Reklamácia musí byť doručená najneskôr do 7 kalendárnych dní od zverejnenia výsledkov a správnych riešení na stránkach www.dalekohladnacestach.sk. Usporiadateľ súťaže je povinný do 7 dní od doručenia reklamácie preskúmať jej oprávnenosť a v prípade jej uznania si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu poradia v súlade so správnymi výsledkami. O výsledku reklamácie bude súťažiaci informovaný písomne.
8.3.Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o výklade pravidiel súťaže. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže je rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Organizátor si tiež vyhradzuje právo na úpravu alebo doplnenie pravidiel v prípade nepredvídaných okolností.